Zápis z výroční valné hromady konané v pátek 11. 12. 2015 v sále místní restaurace Na Chmelnici.

Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19.00 hod. Poté přivítal členy SDH, starostu Okrsku 29 p. Pileckého, zástupce ostatních SDH, hosty a obyvatele Svatého Pole a části Budínek. Následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů minutou ticha. V letošním roce nás v lednu opustil p. Karel Hemr a 9. 12. 2015 p. Jinřich Müller.

Dále přednesl program valné hromady v tomto složení:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti SHD za rok 2015
  3. Zpráva o hospodaření SDH
  4. Zpráva revizní komise
  5. Návrh plánu činnosti na rok 2016
  6. Schválení plánu – usnesení
  7. Diskuze – vystoupení hostů
  8. Promítnutí filmu u příležitosti 115 let našeho SDH
  9. Závěr – občerstvení, volná zábava

Fotodokumentaci, 31 fotek z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+

Velitel zhodnotil činnost našeho sboru za rok 2015, která byla velmi bohatá, a zmínil hlavně tyto akce:

01/2015 – Tradiční hasičský ples.

02/2015 – S naším sborem byl natočen medailonek do soutěže „Dobráci roku“.

03/2015 – Volby do všech odborných rad okresu Příbram a na shromáždění představitelů sborů v Krásné Hoře n./Vltavou volba nového starosty OSH Příbram. Za náš sbor se zúčastnil velitel Josef Pecka a Helena Hanzelínová. Do odborné rady velitelů okresu příbram byl zvolen náš velitel Josef Pecka, za starostu OSH Příbram pak pan Václav Jankovský.

04/2015 – Náš sbor uspořádal Prověřovací cvičení Okrsku 29, které se konalo u rybníka Pařezitý. Tohoto cvičení se zúčastnily všechny sboru Okrsku 29, kdy byla prováděna dálková doprava vody z hráze rybníka Pařezitý do chatové oblasti Kramářka.

05/2015 – Přípravy na Okrskovou soutěž v Dlouhé Lhotě. Účast obou družstev, mladší muži i muži nad 35 let obsadili 1. místa a zároveň obdržela putovní pohár Okrsku 29. Účast na soutěži v Budínku o Pohár starosty, 3. místo. Na této soutěži se bohužel porouchal náš stroj a musel být dán do opravy.

06/2015 – Vyhlášení SMS soutěže Dobráci roku 2015, naše SDH vyhrálo a postoupilo tak do velkého finále v Nymburce, kde obsadilo krásné 2. místo.

07/2015 – Účast na soutěži „O pohár starosty SDH Dublovice“, 8. místo. Účast na oslavách 85. výročí založení SDH Lhotka a slavnostního otevření rodinného penzionu rodiny Hoffmanových. Následovala soutěž v Hříměždicích, 5. místo. Pouťová soutěž ve Staré Huti, 5. místo.

08/2015 – Demolice a následně výstavba nové autobusové čekárny ve Svatém Poli, odvoz starého železa z hasičské zbrojnice do sběru.

09/2015 – O pohár vedoucího ORV na Budínku, muži nad 35 let 2. místo. V Solenicích se uskutečnilo 3 denní školení nových velitelů zásahové jednotky, kterého se za náš SDH zúčastnil Miloslav Mařík a Martin Landa. Toto školení oba zakončili úspěšně složenými zkouškami. Oslava 115. výročí založení našeho SDH.

10/2015 – Brigáda pro našeho sponzora Václava Vimmra v Zámeckém parku v Dobříši.

11/2015 – Příprava na tradiční hasičský ples 2016, příprava koupě nového stanu na sportovní soutěže. Velitel Josef Pecka úspěšně složil zkoušky rozhodčího požárního sportu.

12/2015 – Příprava hasičského plesu, valná hromada 2015.

Následovala podrobná zpráva o hospodaření našeho SDH a pokladní zpráva, kterou přednesl Miloslav Mařík. Poté Josef Pecka navrhl plán činnosti pro rok 2016, který byl následně schválen.
Dále byli dodatečně ocenění členové našeho SDH, kteří se nemohli zúčastnit oslav 115 výročí od založení, kde byla tato ocenění předávána.

K dnešnímu dni má náš sbor 69 členů, z toho 21 žen a 48 mužů. Dva členové zemřeli a jeden odešel.

Fotodokumentaci, 31 fotek z akce, můžete prohlížet na našem profilu Google+

Na závěr valné hromady velitel poděkoval všem přítomným za pomoc při akcích, které se v naší obci konají. Hlavní poděkování patří našemu Obecnímu úřadu za kladné vyřízení našich žádostí. Poděkování patří i našim sponzorům za finanční příspěvky na novou závodní stříkačku. Na závěr popřál vše nejlepší do nového roku a pevné zdraví. Poté velitel zahájil diskuzi a předal slovo. Následovalo poděkování za činnost a přání všeho nejlepšího do dalších let od starosty obce p. Josefa Šimonovského, velitele Okrsku 29 p. Pavla Pileckého (SDH Budínek), p. Josefa Bradáče (SDH Obořiště), p. Josefa Myslína (SDH Čisovice), p. Bohuslava Hameta (SDH Budínek). Nakonec poděkoval Aleš Müller za projevenou soustrast a účast členů na pohřbu jeho otce.

Následovalo pozvání na tradiční hasičský ples, který se koná v pátek 15. 1. 2016 od 19 hod. a tímto byla valná hromada ukončena. Po ukončení valné hromady byl promítnut film, který byl vytvořen k oslavám 115 let výročí založení sboru. Po promítání bylo podáváno pohoštění a následovala volná zábava.

Přítomno členů: 23; přítomno hostů: 12
Dne: 11. 12. 2015
Zapsala: Helena Hanzelínová