Program:

 1. Zahájení
 2. Kulturní vystoupení mladých hasičů
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti sboru v roce 2019
 5. Poděkování vedoucím mládeže
 6. Zpráva hospodáře
 7. Zpráva revizora
 8. Volba výboru a delegátů
 9. Vystoupení hostů – diskuse
 10. Návrh na usnesení
 11. Závěr, občerstvení, video projekce

Účast: 38 členů a 18 hostů

Omluveni: 16 členů

Ad 1) Zahájení

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Kulturní vystoupení předvedli mladí hasiči

 • Po skončení vystoupení obdrželi malé dárky za reprezentaci sboru.

Ad 3) Volba návrhové komise

 • Výbor sboru navrhl do návrhové komise Martina Landu a Milana Faráře
 • Návrh byl přijat!

Ad 4) Zpráva o činnosti za rok 2019

 • Zprávu přednesl velitel sboru Josef Pecka. Zpráva se skládala ze tří částí, základní informace o činnosti sboru v roce 2019, zprávu sportovní a zprávu o činnosti mládeže.

Ad 5) Poděkování

 • Výbor SDH se rozhodl poděkovat všem vedoucím mládeže a spolu s nimi bylo poděkováno vedoucím z  SDH Petrovice, za pomoc při vedení družstev dětí.
 • Dále bylo poděkováno dětem z Petrovic, které reprezentovaly SDH Svaté Pole.

Ad 6) Zpráva hospodáře

 • Zprávu o stavu pokladny přednesl Miroslav Mařík.

Ad 7) Zpráva revizní komise

 • Zprávu revizní komise přednesl Milan Farář.

Ad 8) Volba výboru SDH Svaté Pole

 • Návrhová komise do výboru SDH Svaté Pole navrhla tyto členy:

Farář Václav, Farář Milan, Volf Josef, Pecka Josef, Lorenc Martin, Landa Martin, Černý Zdeněk, Žaloudek Zdeněk st., Klaban Miloslav, Mařík Miroslav, Lorencová Jiřina,

Mikšovská Lucie.

 • Návrh byl přijat!

Ad9) Vystoupení hostů

 • Jako první, vystoupil starosta obce Josef Šimonovský, poděkoval za reprezentaci obce a práci s dětmi.
 • Dále vystoupil starosta okrsku Pavel Pilecký a poděkoval za práci v okrsku.
 • Schůzi rovněž pozdravil Bohuslav Hamet z SDH Budínek, Jaroslav Lundák z SDH

Radětice. Na závěr vystoupil starosta SDH Svaté Pole Václav Farář, poděkoval za práci všem členům sboru a pozval všechny přítomné na tradiční hasičský ples.

Ad10) Návrh na usnesení

 • Uspořádat tradiční hasičský ples
 • Aktivně pracovat s družstvy mladých hasičů
 • Zúčastnit se všech akcí pořádaných okrskem 29
 • Spolupracovat s Obecním úřadem ve Svatém Poli
 • Zúčastňovat se všech školení vedoucích mládeže, rozhodčích, velitelů a strojníků
 • Uspořádat oslavu při příležitosti 120 let, založení sboru
 • Účast na soutěžích: Táborská hasičská liga, Brdská liga
 • Řádně pečovat o svěřenou techniku
 • V listopadu uspořádat zimní soutěž mladých hasičů

Ad11)Závěr

 • Na závěr bylo podáno malé pohoštění a promítnut sestřih z činnosti sboru za posledních 5 let.

Zapsala : Jiřina Lorencová