Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 7. 12. 2018 v 19.00 hod. v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Velitel J. Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19 hod., přivítal přítomné hosty, zvláště pak místostarostu OSH Příbram p. Pavla Hájka, starostu okrsku 29. p. Pavla Pileckého a zástupce SDH Obořiště, Budínek, Lhotka, Radětice. Dále přivítal starostu obce Svaté Pole p. J.  Šimonovského, ostatní členy zastupitelstva a členy SDH Svaté Pole, včetně místních obyvatel obce. Následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů SDH Svaté Pole minutou ticha. Po tomto aktu následoval program valné hromady viz níže.

PROGRAM:

1) zahájení
2) kulturní vystoupení mladých hasičů
3) volba návrhové komise
4) zpráva o činnosti SDH za rok 2018 – J. Pecka
5) zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2018 – J. Lorencová
6) zpráva pokladní – p. Mařík
7) zpráva revizní – p. Farář
8) diskuze
9) předání vyznamenání
10) návrh na usnesení
11) závěr včetně pohoštění 

2) Po zahájení valné hromady vystoupili mladí hasiči a předvedli krásné vystoupení, které bylo v letošním roce obzvláště náročné na přípravu a organizaci. Po vystoupení děti obdržely drobné dárky, které jim udělaly v předvánočním čase radost.

3) Do návrhové komise byli navrženi M. Farář a M. Landa.

4) Zprávu za rok 2018 přednesl velitel J. Pecka. Seznámil přítomné členy a hosty s celkovým aktuálním stavem SDH Svaté Pole. Veškeré informace, které velitel J. Pecka přednesl  jsou podrobně popsané v zápisech z výborových schůzí, které se konají pravidelně první pondělí v měsíci od 19 hod.

5) zprávu za rok 2018 o činnosti dětských družstev SDH Svaté Pole přednesla paní J. Lorencová. Veškeré přednesené informace jsou rovněž podrobně popsány v zápisech z výborových schůzí z roku 2018.

6) Pokladní zprávu přednesl p. M. Mařík a seznámil přítomné s aktuálním finančním stavem.

7) Revizní zprávu přednesl M. Farář a potvrdil aktuální finanční stav a správnost vedení pokladny.

8) Závěrem valné hromady proběhla diskuze, kde starosta obce Svaté Pole p. Josef Šimonovský poděkoval za spolupráci SDH s obcí Svaté Pole. Dále vystoupili hosté a členové ze spřátelených sborů a popřáli SDH Svaté Pole úspěch v roce 2019 a dík za spolupráci za rok 2018.

9) velitel J. Pecka,starosta SDH V. Farář a místostarosta OSH Příbram p. Pavel Hájek předali vybraným členům čestné uznání od SDH Svaté Pole a od OSH Příbram.

10) M. Landa přednesl návrh na usnesení. Všichni členové byli pro přijetí usnesení.

11) Velitel J. Pecka ukončil valnou hromadu s přáním hezkého večera, krásných vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku 2019.

Přítomno členů: 49
Přítomno hostů: 12
Ostatní: 30

Zapsal: Petr Kozohorský, ml.