Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 14. 12. 2007 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty Okrsku č. 29, výbor obecního úřadu a členy obecního zastupitelstva.

Po tomto úvodu vyzval přítomné k uctění památky zesnulým členům povstáním a minutou ticha.

Dále přednesl program valné hromady, který byl schválen:

  1. Zahájení
  2. Kulturní vystoupení mladých hasičů
  3. Zpráva činnosti za rok 2007
  4. Zpráva činnosti mládeže
  5. Zpráva pokladní
  6. Zpráva revizní komise
  7. Návrh činnosti na rok 2008
  8. Zpráva kulturní
  9. Diskuze
  10. Závěr s pohoštěním

Zprávu činnosti sboru včetně mládeže za rok 2007 přednesl Josef Pecka. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Po zprávě pokladní následovala zpráva revizní komise, tu přednesl Milan Farář. Zprávu kulturní přednesl Zdeněk Žaloudek. Návrh činnosti na rok 2008 přednesl velitel Josef Pecka. Tento byl poté schválen.

Následovala diskuze s vystoupením hostů s diskuzními příspěvky. S přáním hodně zdraví a všeho nejlepšího vystoupil Jaroslav Jarý, starosta obce, dále pak Josef Šimonovský a Josef Bradáč.

Následně s přáním všeho nejlepšího a hlavně zdraví valnou hromadu velitel sboru Josef pecka ukončil. Následovala pohoštění a volná zábava.

 

Přítomno členů: 21, přítomno hostů: 25

Zapsal: Karel Žaloudek