Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 15. 12. 2006 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty okrsku, výbor obecního úřadu a členy obecního zastupitelstva. Za Obecní úřad přivítal zejména pana starostu Jaroslava Jarého a místostarostu pana Josefa Šimonovského. Za Okrsek č. 29 pak zejména Josefa Bradáče.

Po tomto úvodu vyzval přítomné k uctění památky za zesnulého člena pana Karla Faráře a ostatní zesnulé členy povstáním a minutou ticha.

Dále přednesl program valné hromady, který byl schválen a to:

  1. Zahájení
  2. Kulturní vystoupení mladých hasičů
  3. Zpráva činnosti sboru v roce 2006
  4. Zpráva činnosti mládeže
  5. Zpráva pokladní
  6. Zpráva revizní komise
  7. Návrh činnosti sboru v roce 2007
  8. Zpráva kulturního referenta
  9. Diskuze – vystoupení hostů
  10. Závěr s pohoštěním a hudbou

Po zahájení a vystoupení mladých hasičů přednesl zprávu činnosti za rok 2006 Josef Pecka, za mládež pak Martina Klabanová. Zprávu pokladní za nepřítomného Miroslava Maříka přednesl Milan Klaban. Zprávu kulturního děn za rok 2006 přednesl Zdeněk Žaloudek s přáním všeho nejlepšího na rok 2007. Návrh činnosti na rok 2007 přednesl Josef Pecka. Tento byl poté schválen.

Následovalo vystoupení hostů s popřáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví a úspěchů a to pana J. Jarého – starosty obce, pana J. Bradáče z Obořiště.

Následně s přáním všeho nejlepšího otevřel diskuzi velitel Josef Pecka. Po diskuzi následovalo pohoštění a po tomto valnou hromadu velitel sboru ukončil. Volná zábava pokračovala za doprovodu hudby řízené panem Jiřím Vaňkem.

 

Přítomno členů: 22, přítomno hostů: 17

Zapsal: Karel Žaloudek