Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 16. 12. 2005 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty okrsku, výbor obecního úřadu a ostatní členy obecního zastupitelstva. Za Obecní úřad přivítal zejména pana starostu Jaroslava Jarého a místostarostu pana Josefa Šimonovského. Za Okrsek č. 29 pak Josefa Bradáče.

Po tomto úvodu vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů sboru minutou ticha.

Následovalo schválení programu valné hromady v tomto sledu:

  1. Zahájení
  2. Kulturní vystoupení mladých hasičů
  3. Zpráva činnosti sboru v roce 2005
  4. Zpráva činnosti mládeže
  5. Zpráva pokladní
  6. Zpráva revizní komise
  7. Zpráva kulturní
  8. Návrh činnosti sboru v roce 2006
  9. Diskuze a závěr s pohoštěním

Po tomto úvodu vystoupila skupina mladých hasičů v kulturní vložce. Po vystoupení mládeže přednesl zprávu o činnosti sboru v roce 2005 Josef Pecka. Zprávu o činnosti mládeže poté přednesla Martina Klabanová. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Následovala zpráva revizní komise, kterou přednesl Jindřich Müller. Zprávu kulturní činnosti přednesl Zdeněk Žaloudek. Návrh činnosti sboru na rok 2006 přednesl velitel sboru Josef Pecka. Tento byl posléze schválen.

Následovala diskuze, kterou zahájil velitel okrsku Václav Farář s přáním všeho nejlepšího a hodně zdraví do roku 2006.

Po volné diskuzi velitel sboru Josef Pecka valnou hromadu ukončil. Následovalo pohoštění a volná zábava.

 

Přítomno členů: 30, přítomno hostů: 5

Zapsal: Karel Žaloudek