Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 14. 1. 2005 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty Okrsku č. 29 a členy zastupitelstva obecního úřadu. Za Obecní úřad přivítal zejména starostu obce pana Jaroslava Jarého, za okrsek starostu okrsku pana Josefa Bradáče a velitele pana Václava Faráře.

Po tomto vyzval přítomné k uctění památky za zesnulé členy pana Františka Pileckého a Antonína Větrovského minutou ticha.

Dále přednesl program valné hromady a to:

 1. Zahájení a volba návrhové komise
 2. Kulturní vložka mladých hasičů
 3. Zpráva činnosti sboru za rok 2004
 4. Zpráva činnosti mládeže – Martina Klabanová
 5. Zpráva pokladní – Miroslav Mařík
 6. Zpráva revizní komise
 7. Volba výboru SDH – volba delegáta na sjezd delegátů SDH okresu
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2005
 9. Diskuze, vystoupení hostů
 10. Závěr a pohoštění

 

Do návrhové komise byli odhlasováni:

 • Jindřich Müller, Milan Farář, František Mařík, ml.

Následovala kulturní vložka mladých hasičů ohodnocená velkým potleskem. Po této kulturní vložce přednesl zprávu činnosti sboru za rok 2004 Josef Pecka a zprávu činnosti mládeže přednesla Martina Klabanová. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Po této pokladní zprávě přednesl zprávu za revizní komisi Jindřich Müller.

Poté následovala volba výboru SDH pro nastávající období. Za návrhovou komisi, která byla odhlasována, přednesl nové složení výboru sboru Milan Farář a to v tomto složení (návrh):

 • Josef Pecka, Václav Farář, Zdeněk Žaloudek, Karel Žaloudek ml., František Mařík ml., Milan Klaban, Miroslav Mařík, Zdeněk Černý, Milan Farář, Martina Klabanová, Hana Pechová, Marie Krásová

Na delegáty SDH okresu byla navržena tato dvojice:

 • Hana Jará a Václav Farář

Nový výbor pro rok 2005-2009 včetně delegátů byl jednohlasně odhlasován.

Po tomto přednesl návrh plánu činnosti boru na rok 2005 velitel sboru Josef Pecka. Následovala diskuze. Jako první vystoupila Ivana Větrovská s připomínkou k pořádání zájezdu sboru na HOBY v Českých Budějovicích.

Dále pak vystoupil starosta okrsku Josef Bradáč, starosta obce Jaroslav Jarý, člen zastupitelstva a kulturní referent Zdeněk Žaloudek. V podstatě všichni poděkovali za vykonanou práci a popřáli hodně zdraví a životní úspěchy.

Po diskuzi následoval závěr valné hromady s pohoštěním.

 

Přítomno členů: 35, přítomno hostů: 14, děti – mládež: 16

Zapsal: Karel Žaloudek