Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 10. 1. 2004 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak starostu obce Jaroslava Jarého a ostatní členy místního zastupitelstva, tj. místostarostu J. Šimonovského, Z. Žaloudka a V. Faráře jako velitele Okrsku č. 29.

Poté vyzval členy k minutě ticha za zemřelé členy sboru, zvláště pak za zemřelého starostu sboru pana Josefa Pecku, st.

Následovala zpráva o programu valné hromady v tomto sledu:

  1. Zahájení (bylo provedeno)
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva činnosti sboru za rok 2003
  4. Zpráva pokladní
  5. Zpráva revizní komise
  6. Zpráva kulturního referenta
  7. Volba starosty sboru
  8. Diskuze
  9. Závěr a pohoštění

 

Po schválení programu byla odhlasována návrhová komise na doplnění výboru sboru v tomto složení – Karel Žaloudek a Zdeněk Žaloudek.

Zprávu činnosti sboru za rok 2003 předal velitel sboru Josef Pecka. Následovala zpráva pokladní, kterou přednesl Jindřich Müller. Zprávu kulturního dění za rok 2003 přednesl Zdeněk Žaloudek.

Po přednesení zpráv za rok 2003 následovala volba pro doplnění výboru sboru a to volba starosty a ostatních členů výboru. Zvolen jednohlasně byl František Mařík, ml. Na funkci starosty byl navržen a jednohlasně zvolen Václav Farář, který tuto funkci přijal.

Následovala diskuze, kterou zahájil starosta obce Jaroslav Jarý, který poděkoval všem členům za příkladnou práci a popřál jim a všem přítomným hodně zdraví a ostatních úspěchů na rok 2004.

Po tomto si vzal slovo do diskuze velitel sboru Josef Pecka a přednesl návrh činnosti sboru na rok 2004 včetně kulturních akcí. Tento diskusní příspěvek věcně doplnil kulturní referent Zdeněk Žaloudek, který při této příležitosti pozval přítomné na ples, který se bude konat 14. 2. 2004 s výzvou k zajištění cen do tomboly. Po diskusi následoval závěr a velitel sboru Josef pecka valnou hromadu ukončil.

Následovalo občerstvení a volná zábava.

 

Přítomno členů: 30, přítomno hostů: 12

Zapsal: Karel Žaloudek