Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 29. 12. 2001 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil  člen výboru Josef Pecka ml. Přivítal přítomné, zejména pak hosty:

 • Okrskového starostu pana Josefa Bradáče
 • Okrskového velitele pana Václava Faráře
 • Starostu obce pana Jaroslava Jarého
 • Členy obecního zastupitelstva pana Petra Kozohorského, Zdeňka Žaloudka a Josefa Pecku, ml.

 

Poté přednesl program valné hromady a to:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti
 3. Zpráva pokladní
 4. Zpráva revizní
 5. Zpráva a doplňující volba velitele sboru + zástupce
 6. Diskuze – vystoupení hostů
 7. Závěr a pohoštění

 

Při úvodu ještě přivítal hosty sboru Lhotka pana Svojitku a pana Novotného. Po tomto vyzval přítomné povstáním a minutou ticha k uctění památky za zemřelé členy paní Růženu Žaloudkovou a pana Miroslava Žaloudka.

Zprávu o činnosti přednesl starosta sboru pan Josef Pecka, st. Doplňující zprávu poté přednesl Josef Pecka, ml. o aktivní sportovní činnosti sboru. Zprávu pokladní přednesl Jindřich Müller. Poté pokračoval s revizní zprávou Milan Farář s tím, že komise neshledala žádné závady.

Následovala doplňující volba do výboru sboru – velitel sboru a jeho zástupce. Na návrh volební komise byli jednohlasně odhlasováni do těchto funkcí tito členové:

 • Nový člen výboru – Milan Klaban
 • Velitel sboru – Josef Pecka, ml.
 • Zástupce velitele sboru – Václav Farář

Zvolení poté funkce přijali.

Následovala diskuze a v té jako první vystoupil s hodnocením, poděkováním a popřáním všeho nejlepšího starosta okrsku pan Josef Bradáč. V tomto duchu vystoupil starosta obce pan Jaroslav Jarý, zvláště pak poděkoval za vystoupení v roce 2001 družstvu žen. Dále vystoupil kulturní referent Zdeněk Žaloudek, st. a seznámil přítomné s průběhem kulturních akcí za rok 2001. Vyzval přítomné k zajištění nadcházejícího plesu sboru.

 • Pořadatelé na ples: Milan Klaban, Miroslav Mařík
 • Pokladna: Karel Pražák, p. Müllerová

Tombola bude samozřejmě vítána.

Následovalo poděkování pana Bohumila Svojitky z SDH Lhotka za výpomoc, hlavně materiálovou pro zajištění hasičských soutěží za rok 2001.

Poté diskuzi – valnou hromadu Josef Pecka, ml. ukončil. Následovalo pohoštění a volná zábava.

 

Přítomno členů: 39, přítomno hostů: 9

Zapsal: Karel Žaloudek