Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 29. 12. 2000 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil  člen výboru Josef Pecka, ml. přivítal přítomné, zejména pak hosty pana Jaroslava Jarého, ml. starostu obce, dále pak starostu okrsku pana J. Bradáče, okrskového velitele Václava Faráře a členy místního zastupitelstva pana Petra Kozohorského a Josefa Pecku, ml.

Poté vyzval přítomné k uctění památky na zesnulé členy sboru v roce 2000 pana J. Jarého, st. a pana P. Kolku.

Dále seznámil přítomné s programem valné hromady:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti
  • Zpráva pokladní
  • Zpráva revizní
  • Diskuze a diskusní příspěvky
  • Závěr s promítnutím videokazety z činnosti sboru a 100 letého založení sboru a oslavy ze dne
  • Občerstvení a volná zábava

 

Před zprávou o činnosti obeznámil přítomné Josef pecka, ml. s hlavními činnostmi sboru. Byla to oblast soutěží v hasičském sportu, činnost brigád směřujících k zajištění oslav 100 letého výročí založení sboru, sběru kovového odpadu, předběžného finančního obrazu včetně kulturních akcí do konce roku.

Poté přednesl starosta sboru Josef Pecka st. podrobnou zprávu o činnosti sboru.  Po této vyčerpávající podrobné zprávě následoval další bod programu a to zpráva pokladní, kterou přednesl J. Müller. Finanční vyjádření plesu bylo obeznámeno na výborové schůzi v průběhu roku.

Následovala zpráva revizní komise, kterou přednesl Milan Farář s tím, že komise neshledala v pokladní činnosti žádné nedostatky.

Poté otevřel Josef Pecka ml. diskusi. V té vystoupil jako první starosta okrsku pan J. Bradáč, který přítomné obeznámil s hlavní činností okrsku, zejména pak činnost místního sboru, který v okrsku zaujímá v činnosti přední místo. Na závěr popřál přítomným do roku 2001 vše nejlepší a hlavně zdraví.

Po tomto následoval diskusní příspěvek Josefa Pecka ml., který obeznámil členy s činností sboru v hasičských soutěžích v nadcházejícím roku 2001. V tomto duchu diskuse pokračoval velitel okrsku pan Václav Farář.

Na závěr diskuse bylo podáváno pohoštění všem přítomným. Zároveň s tím byla promítána videokazeta z oslavy 100 letého výročí založení hasičského sboru.

Poté následovala volná zábava s diskusním dodatečným příspěvkem Josefa pecky ml.

Po tomto valnou hromadu Josef Pecka ml. ukončil.

 

Přítomno členů: 28, přítomno hostů: 10

Zapsal: Karel Žaloudek