Zápis z valné hromady SDH ve Svatém Poli, konané dne 15. 1. 2000 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Zahájení valné hromady provedl zástupce velitele sboru Josef Pecka ml. Přivítal přítomné, zejména pak zástupce okresu pana Henricha, p. Kostku, starostu obce J. Jarého ml. a členy obecního zastupitelstva Z. Žaloudka st., dále pak podnikatele p. Hofmana a p. Blechu a na závěr zástupce sboru ze Lhotky v čele s velitelem p. Svojtkou.

Dále přednesl program 100 leté valné hromady takto:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti SDH
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Zpráva revizní komise
 5. Volba výboru SDH
 6. Volba delegáta na shromáždění delegátů SDH
 7. Diskuze a vystoupení hostů
 8. Návrhy, usnesení
 9. Závěr a občerstvení s promítáním filmů

 

Po tomto předal slovo starostovi sboru J. Peckovi st., který před zprávou činnosti uctil památku za zemřelé členy v roce 1999 – J. Krákoru a M. Krásu minutou ticha. Následovala zpráva o činnosti sboru od jeho založení v roce 1900 až do současné doby.

Po zprávě činnosti byla odhlasována volební komise ve složení:

 • Jan Černý, František Mařík st., Milan Farář

Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Jindřich Müller. Taktéž zmínil finanční odměnu okresního výboru 2000,- Kč za vzornou reprezentaci okresu. Po této zprávě následovala zpráva revizní komise s tím, že neshledala v hospodaření žádné závady. Dalším bodem byla zpráva o činnosti sboru v roce 1999, kterou přednesl starosta sboru Josef Pecka st. a kterou doplnil o podrobnější průběh činnosti syn Josef Pecka ml. Vyzdvihl kromě běžné činnosti, tj. brigády, kulturní činnost také mimořádné úspěchy v požárním sportu na soutěžích jak v okrsku, okresu i kraji.

Na závěr vyzval všechny členy k aktivní činnosti a přístupu pro zajištění oslavy 100 letého založení sboru.

Následovala volba delegáta na shromáždění delegátů SDH. Jednohlasně byl zvolen navržený Josef Pecka ml.

V diskuzi nejprve vystoupil starosta obce Jaroslav Jarý ml. s poděkováním a přáním všeho nejlepšího. Obsáhlejším rozborem činnosti a poděkováním velmi hezky vystoupil zástupce okresu p. Henrich. Přítomné obšírněji seznámil s finančním hospodařením okresu.

Po diskusních příspěvcích seznámil přítomné Josef Pecka ml. s výsledky voleb do výboru SDH. Nový výbor byl zvolen tajným hlasováním z členské základny přítomných členů v tomto složení:

 • Miroslav Žaloudek, Karel Žaloudek st., Josef Pecka st., Zdeněk Žaloudek st., Karel Žaloudek ml., Petr Kozohorský, P. Beran, Jindřich Müller, Václav Farář, Jaroslav jarý ml., A. Větrovský, Milan Farář, Josef pecka ml., Miroslav Mařík.

Jednotlivé funkce budou rozděleny na příští výborové schůzi.

Po tomto ještě vystoupil velitel okrsku Václav Farář a poděkoval přítomným, hlavně Obecnímu úřadu za přístup a finanční dotace sboru. Následoval závěr schůze s pohoštěním spolu s promítáním filmů převážně archivních. Po tomto ukončení valné hromady následovala volná zábava.

 

Přítomno členů: 32, přítomno hostů: 9

Zapsal: Karel Žaloudek