Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 27. 12. 1998 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Miroslav Žaloudek. Přivítal přítomné, zvlášť pak starostu obce pana Jaroslava Jarého ml. a členy zastupitelstva pana Josefa Pecku ml., Zdeňka Žaloudka a Petra Kozohorského. Dále přivítal velitele okrsku pana Václava Faráře. Před programem schůze vyzval přítomné k uctění památky za zasedlého člena sboru pana Zelenku A. povstáním a minutou ticha.

Program schůze byl následující:

  1. Zpráva činnosti sboru za rok 1999 – pan Josef Pecka st., starosta sboru
  2. Zpráva pokladní
  3. Zpráva revizní a kulturní
  4. Diskuze
  5. Pohoštění

 

Zprávu činnosti za rok 1998 přednesl starosta sboru pan Josef Pecka st. Závěrem poděkoval Obecnímu úřadu za dotaci při nákupu nové motorové stříkačky. Poděkoval za práci a činnost všech členů sboru s přáním hodně zdraví a štěstí v novém roce 1999.

Poté následovala pokladní zpráva od pana J. Müllera. Po pokladní zprávě následovala zpráva revizní komise pana Jana Černého s tím, že shledala pokladní zprávu bez závad.

Poté přednesl zprávu z kulturní činnosti za rok 1998 pan Zdeněk Žaloudek s tím, že poděkoval členům, kteří se podíleli na veškeré kulturní činnosti v tomto roce, zvláště pak na zajištění některých tanečních zábavách, plesu a dětského dne. Pozval přítomné na hasičský ples a požádal přítomné o příspěvek do tomboly.

V diskuzi jako první poděkoval za veškerou činnost sboru starosta obce pan Jaroslav Jarý ml. s popřáním zdraví a úspěchů v roce 1999.

Dále přednesl zprávu za činnost soutěžního mužstva za rok 1998 pan Josef Pecka ml. Seznámil přítomné s blahopřáním k výborným výsledkům, zvláště pak ke 2. místu na oblastní soutěži ve Vlašimi od okresního sdružení velitelů sborů.

Další příspěvek přednesl ještě Josef Pecka st. navazující na předchozí blahopřání z úst Josefa Pecky ml. Po tomto popřál přítomným vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v roce 1999 velitel sboru Miroslav Žaloudek.

Diskuze byla ukončena a tím schůzi – valnou hromadu velitel sboru Miroslav Žaloudek ukončil. Následovalo pohoštění a volná zábava.

 

Přítomno členů: 25, přítomno hostů: 5

Zapsal: Karel Žaloudek