Zápis z Valné hromady konané v sobotu 16.12.2017 v sále místní restaurace „ Na Chmelnici“. Velitel J. Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19h, přivítal přítomné hosty, členy SDH Svaté Pole včetně místních obyvatel obce Svaté Pole. Následně vyzval přítomné k uctění zemřelých členů minutou ticha.

PROGRAM: 1) zahájení

2) vystoupení mladých hasičů

3) volba návrhové komise

4) zpráva o činnosti SDH za rok 2017

5) zpráva pokladní – p. Mařík

6) zpráva revizní – p. Farář

7) diskuze

8) zpráva o činnosti mladých hasičů

9) návrh na usnesení

10) závěr a pohoštění

2) Po zahájení v. hromady vystoupili mladí hasiči a přednesli typické básničky s vánoční a hasičskou tématikou. Přítomným se vystoupení dětí moc líbilo a mladé hasiče odměnili hlasitým potleskem. Závěrem děti obdržely za své vystoupení drobné dárky, které jim udělaly v předvánočním čase radost.

3) Do návrhové komise byli navrženi M. Farář a M. Landa.

4) Velitel J. Pecka přednesl zprávu o SDH Svaté Pole za rok 2017. K dnešnímu dni má sbor 86 členů z toho je 16 dětí do 15 let. Zemřel pan Karel Pražák, dlouholetý a do poslední chvíle velice aktivní člen SDH Svaté Pole. Nově přistoupili P. Jarý, L. Mikšovská, T. Kudrna, A.Kaiserová., T. Kosan, J. Vondráček. Sbor začal rok 2017 tradičním plesem, kde účast byla velice hojná. Dále velitel hodnotil účast na hasičských školeních, brigádách atd. Rovněž hodnotil prověřovací cvičení, které proběhlo v D. Dušníkách 22.4.2017. Josef Pecka přednesl a představil projekt „ nového hasičského automobilu“. Dále velitel hodnotil hasičské soutěže mužů a dětských družstev. Závěrem velitel popřál přítomným krásné svátky vánoční a hodně zdraví do nového roku 2018.

Následovalo hodnocení a činnost dětského družstva, jak po stránce sportovní, tak po stránce kulturní. Zprávu přednesla pí. Jiřina Lorencová. Závěrem popřála přítomným krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

5) Pokladní zprávu přednesl pan M. Mařík a seznámil nás s aktuálním finančním stavem.

6) Revizní zprávu přednesl M. Farář a potvrdil aktuální finanční stav.

7) Závěrem valné hromady proběhla diskuze, kde starosta obce Svaté Pole pan Josef Šimonovský poděkoval za spolupráci s obcí. Dále vystoupili hosté a členové ze spřátelených sborů a popřáli SDH Svaté Pole úspěch v roce 2018 a velký dík za rok 2017.

9) M. Landa přednesl návrh na usnesení. Všichni členové byli pro přijetí usnesení.

10) ve 20h velitel J. Pecka ukončil valnou hromadu s přáním hezkého večera a dobré chuti ke společné večeři.

Přítomno: 30 členů Zapsal: Kozohorský Petr

Hostů: 15 Dne: 16.12.2017

Ostatní: 20