Zápis z valné hromady konané v pátek 9.12.2016 v sále místní restaurace „ Na Chmelnici“.

Velitel p. Pecka J. tradičně zahájil valnou hromadu v 19,00 h, přivítal hosty, členy SDH včetně místních obyvatel Svatého Pole. Následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů, minutou ticha.

PROGRAM:

Zahájení
Vystoupení mladých hasičů
Volba návrhové komise
Zpráva o činnosti SDH za rok 2016
Zpráva pokladní – p. Mařík M.
Zpráva revizní – p. Farář M.
Předání odznaků a osvědčení
Diskuze
Návrh usnesení
Závěr – pohoštění
2. po zahájení valné hromady vystoupili mladí hasiči a přednesli krásné básničky s hasičskou tématikou. Všem přítomným se vystoupení moc líbilo a odměnili mladé hasiče hlasitým potleskem.
Po vystoupení byli mladí hasiči odměněny dárky.

3. do návrhové komise byli navrženi: p. Farář M. a p. Landa M.

4. velitel p. Pecka J. přednesl zprávu o činnosti SDH za rok 2016. K dnešnímu dni má SDH 82 členů z toho 13 dětí do 15ti let. Zemřel p. Kurc J. Dále nás informoval o plese, brigádách a ostatních činnostech SDH, které proběhli v roce 2016. Závěrem tohoto bodu poděkoval všem sponzorům a členům SDH, kteří se pravidelně zúčastňovali zmiňovaných akcí. Úplným závěrem popřál přítomným krásně prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.

5. pokladní zprávu přednesl p. Pecka J. a seznámil přítomné s aktuálním finančním stavem.

6. revizní zprávu přednesl p. Farář M. a potvrdil aktuální finanční stav.

7. předání odznaků a osvědčení provedl starosta okrsku 29 p. Pilecký a starosta SDH Svaté Pole
p. Farář V. Osvědčení a odznak obdržel: p. Landa M., p. Kozohorský P., pí. Lorencová J. a p. Pecka J.

8. proběhla diskuze: starosta obce Svaté Pole p. Šimonovský J. poděkoval členům SDH za řádnou spolupráci s obecním úřadem Svaté Pole. Dále vystoupili členové ze sousedních SDH a rovněž poděkovali za spolupráci s SDH Svaté Pole a popřáli členům SDH krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.

9. p. Landa M. přednesl návrh na usnesení. Všichni přítomní členové výboru SDH byli pro přijetí usnesení, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

10. výroční valná hromada byla ukončena velitelem p. Peckou J. ve 20,00 h se slovy přání hezkého večera a dobré chuti ke společné večeři.

Přítomno členů: 25
Hostů: 10
Ostatní: 15
Zapsal: p. Kozohorský P.
Dne: 9.12.2016