Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 10. 12. 1998 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Přivítal přítomné, zvláště pak starostu obce p. Jarého Jaroslava ml. a členy zastupitelstva obce, kteří se na schůzi dostavili. Seznámil přítomné s došlou poštou a stručným programem.

Poté přednesl stručnou zprávu o hospodaření soutěžního mužstva I. co se týče finančních zisků (sběr kovového odpadu) a výdajů na soutěžích p. Pecka Josef ml. Dále byla řešena otázka preventivních prohlídek v obci.

Následovala zajištění valné hromady, která byla schválena 27. 12. 1998, taktéž v salonku místní restaurace. Schválené pohoštění zajistí šenkýř pan Švagr Miroslav. Valná hromada bude oznámena pozváním a to oběžníkem.

Po tomto bodu následovala diskuze a poté schůzi starosta sboru pan pecka Josef st. ukončil.

 

Přítomno členů: 12
Zapsal: Karel Žaloudek