Zápis z výborové schůze konané dne 5. 11. 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení vyhlášení THL a BL 2019
 3. Příprava zimní soutěže mladých hasičů ve Svatém Poli
 4. Výroční valná hromada program
 5. Brigáda ve zbrojnici
 6. Ples SDH – plakát, vstupenky atd.
 7. Školení strojníků
 8. Diskuse

Účast: 15 členů, 1 host

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné

Ad 2) Slavnostní vyhlášení

 • Slavnostní vyhlášení THL se konalo v Košicích u Tábora 5. října 2019
 • Slavnostní vyhlášení BL se konalo ve Svatém Poli 1. listopadu 2019

Ad 3) Zimní soutěž

 • Soutěž proběhne v KD Svaté Pole 16. 11. 2019 od 9:00 h.
 • Příprava sálu v pátek 15. 11. 2019 v 17.00 hodin.
 • Ceny, diplomy a stopky zajistí Josef Pecka.
 • Sraz všech členů v sobotu 16. 11. 2019 v 8.00 hodin v pracovním obleku

Ad 4) Valná hromada SDH Svaté Pole proběhne 6. 12. 2019 od 19.00 hodin v místním KD 

 • Kulturní program MH zajistí Jiřina Lorencová a Lucie Mikšovská
 • Zprávu o činnosti sboru Josef Pecka, pokladní zpráva Miroslav Mařík
 • Občerstvení bude zajištěno ve spolupráci s OÚ Svaté Pole
 • Video projekce – Josef Volf a Zdeněk Žaloudek

Ad 5) Brigáda

 • V sobotu 26. 10. 2019 proběhla brigáda v požární zbrojnici – účast 11 členů

Ad 6) Ples SDH

 • V sobotu 4. 1. 2020 v KD Svaté Pole od 20.00 hodin
 • Plakát a vstupenky zajistí Josef Pecka a Milan Farář ve spolupráci s Pavlem Hanzelínem
 • Vstupné zůstává stejné 150 Kč jako v loňském roce, proběhla diskuse ohledně změny systému tomboly. Vše se domluví na mimořádné schůzi po valné hromadě

Ad 7) Školení strojníků zásahové jednotky

 • Ve dnech 23. – 24. 11. 2019 v Hutích pod Třemšínem. Za naše SDH pojede Milan Farář a Josef Pecka

Ad 8) Diskuse

 • Finanční příspěvek pro SDH, návrh nového výboru, příprava valné hromady a plesu. Dále se hovořilo o přípravě oslav 120 let SDH a případných termínech

   Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole