Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 10. 12. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. Seznámil přítomné s došlou poštou a následovala zpráva o výsledku posvícenské zábavy z 20. 11. 1999. Dále seznámil přítomné o sběru železa Josef Pecka ml.

Následovala zajištění hasičského plesu, který se bude konat 22. 1. 2000. Hlavní pořadatelé: Josef Pecka st. a Miroslav Mařík. Další pořadatelé budou z řad ostatních přítomných členů. Předprodej vstupenek zajistí Josef Pecka ml. Vstupné bude 70,- Kč. Pozvánky zajistí Milan Farář. Pozvání provede J. Müller a Z. Žaloudek. Příprava sálu se bude konat 22. 1. 2000 dopoledne.

Dále byla řešena otázka úklidu – brigády na sále dne 16. 12. 1999, kde budou vyprány závěsy u oken, očištěny svítidla a nedrátkována podlaha s vyleštěním.

Dalším bodem byla inventura, která se bude konat 12. 12. 1999 v hasičské zbrojnici. Členové: J. Pecka st., J. Pecka ml., M. Žaloudek, V. Farář, J. Jarý ml.

Na schůzi byl taktéž schválen termín oslavy 100 let založení sboru a to na 19. 8. 2000. Po tomto byl stanoven termín výroční valné hromady na 15. 1. 2000 od 18:00 hod. D8le bylo projednáno zajištění voleb do výboru SDH. Na valné hromadě bude kromě jiného pohoštění zajištěn guláš. Pozvánky budou předány společně s pozvánkami na ples.

Následovala diskuze a poté schůzi starosta sboru Josef Pecka st. ukončil.

Přítomno členů: 14
Zapsal: Karel Žaloudek