Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 22. 9. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. přivítal přítomné a seznámil je s došlou poštou. Jako úspěch bylo 2. místo na soutěži v Pískově Lhotě, kde v silné konkurenci 23 mužstev toto druhé místo v hasičském útoku na dva pokusy bylo vynikající v časech 26,8 s. a 27 s. Další poštu přednesl za období od poslední schůze konané dne 23. 8. 1999.

Dalším bodem bylo zajištění pouťové zábavy na 2. 10. 1999 s hudbou „Dynamic“. Jako hlavní pořadatelé budou pan Zdeněk Žaloudek a Václav Farář. Vstupné bude ve výši 50,- Kč. Začátek od 20:00 hod., předpokládaný konec 02:00 hod. Pokladna p. Müller.

Po tomto bodě následovala rozsáhlá diskuze směřující k zajištění oslav 100 letého výročí založení hasičského sboru, tj. stanovené vhodného termínu, vhodného programu, vhodných prostor, potřebných finančních dotací. K tomu bude směřovat pořádání kulturních akcí, sběru kovového dopadu. Taktéž úprava hasičské zbrojnice bude náležitá k této oslavě. Také bude nutno stanovit vhodný prostor pro výstavku tradic a všeho, co sbor za toto období dosáhl, včetně pohárů za umístění, historického oblečení a památek sboru.

Po této rozsáhlé diskuzi starosta sboru schůzi ukončil.

Přítomno členů: 12
Zapsal: Karel Žaloudek